SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzcianie,   36-071 Trzciana 168,   tel. (017) 85 14 094,  e-mail: sp.trzciana@swilcza.com.pl

o szkole

Informacje
Historia
Grono Pedagogiczne
Informacje Dyrektora
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podział lekcji
Dzwonki
Złota Księga
Wykaz podręczników
Dla Rodziców
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Galeria
 

miejscowość

o Trzcianie
Zabytki
Centrum Kultury
 

inne

Organ prowadzący
Zamówienia publiczne
Linki
 

nasi przyjaciele

 

Samorząd uczniowski

Kadencja 2020/2021
Opiekunowie: Anna
Woźny
       
Przewodniczący:  Martyna Ruda VIII  

z-ca :

Julia Kocur VIII  
       

 

 

Międzyklasowy konkurs "KLASA NA MEDAL"

 

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski
Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: IV - VII SP i II - III Gimnazjum

Cele konkursu:
Osiąganie przez uczestników lepszych wyników w nauce.
Wywiązywanie się z obowiązku szkolnego.
Aktywny udział w życiu szkoły i poza nią.
Dbanie o estetyczny wygląd klas i poszanowanie sprzętu szkolnego.


Regulamin konkursu:
I Czas trwania konkursu:
Od 01.10.2019 r. do 15.06.2020 r.
II Nagroda:
Puchar przechodni
III Skład komisji:
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego z ramienia nauczycieli
Przewodniczący i zastępca Samorządu Uczniowskiego z ramienia uczniów
IV Konkurencje:
Oceny półroczne i końcowe
komisja bierze pod uwagę średnią ocen klasy
punkty przyznawane są dwa razy na koniec semestru
punktacja: średnia klasy x 20
Zachowanie klasy
punkty przyznawane są dwa razy na koniec semestrów
Sposób obliczania :
wzorowe - 6 pkt.
bardzo dobre - 5 pkt.
dobre - 4 pkt.
poprawne - 3 pkt.
niepoprawne - 0 pkt.
naganne - 0 pkt.
UWAGA: Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia w szkole (np. bójki, celowe zniszczenia), komisja może odjąć nawet do 30 punktów
Frekwencja klasy
punkty przyznawane są dwa razy na koniec semestrów
sposób przyznawania punktów:
powyżej 95% - 30 pkt.
94% - 90% - 25 pkt.

89% - 70% - 20 pkt
poniżej 70% - 10 pkt.
Za 100% frekwencję, każda klasa otrzyma dodatkowo 5 pkt. za ucznia

Wywiązywanie się z obowiązku szkolnego
komisja sprawdza dwa razy na koniec semestrów, ilość braków mundurka wpisanych do zeszytów wychowawczych. Każdemu uczniowi za każdy brak będzie odejmowany 1pkt
Wystrój klasy
komisja ocenia estetykę i aktualność gazetek klasowych
terminy kontroli bez wcześniejszych zapowiedzi, punktacje: 0 - 5 pkt.
Konkursy

pod uwagę brane są miejsca od I-III zdobyte przez uczniów w konkursach indywidualnych.

na szczeblu szkolnym 15 – 10 – 5

na szczeblu gminnym  20 – 15 – 10

na szczeblu powiatu     25 - 20 – 15

na szczeblu rejonu      30 – 25 – 20

na szczeblu województwa 35 – 30 – 25

ogólnopolskie    40 – 35 - 30


Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne rozstrzyga komisja.
Pod koniec roku szkolnego podliczone zostaną punkty i wyłoniona zwycięska klasa.


Wszystkim klasom życzymy powodzenia

 

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
i I-III GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCIANIE

 

 1. Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.

 2. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji, zaraz po wejściu do sali.

 3. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek, a także zapowiedzianych na dany dzień zadań domowych.

 4. Losowane będą numery od 1 do 27.

 5. Szczęśliwy numerek jest losowany w każdy piątek tygodnia o godz. 1320  na kolejny tydzień. Na każdy dzień jest losowany inny szczęśliwy numerek.

 6. Wylosowane szczęśliwe numerki będą wywieszane na głównej tablicy przy stołówce szkolnej.

 7. Wylosowany numerek nie bierze udziału w kolejnym losowaniu, aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

 8. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może skorzystać, jeśli:
  a) opuścił więcej niż 10 godz. lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
  b) na wniosek wychowawcy, m.in. za złe zachowanie lub liczne uwagi w zeszycie wychowawczym;
  c) nie posiada mundurka na sobie w danym dniu;
  d) z danego przedmiotu otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany

 9. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego szczęśliwy numerek, traci możliwość wykorzystania go i musi czekać na kolejne losowanie. Tak samo dzieje się, gdy wylosowany numerek nie ma odpowiednika w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

 10. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
  a) pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych
  b) aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie). Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju szczęśliwego numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
  c) wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego

 11. Szczęśliwy numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

 12. Szczęśliwy numerek nie usprawiedliwia braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń oraz podręcznika.

 13. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 14. Niezależnie od szczęśliwego numerka, w dniu 30 września – Dzień Chłopaka chłopcy mają prawo prosić o to, by nie byli pytani. Dziewczynki zaś ten przywilej mogą wykorzystać w dniu 8 marca 2020 r. 

                                                                                      Samorząd Uczniowski 

 
 
 

posiadamy certyfikat

 

posiadamy certyfikat Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

uczestniczymy w programie

 

nasza miejscowość na mapie

Trzciana 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone